X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport Komponenty
Download
Pomoc techniczna
Wizytówka
Zarejestruj teraz!English version here
Database Works!
Główna strona X-Files Components English version here
Menu strony

Pobierz X-DBData Components

Co nowego ?

Co już było ?

Pobierz Trial

Pobierz Demos

Darmowy upgrade

Opis komponentów

Zarejestruj teraz!

Co było nowego w wersji 5 ?

Co nowego w wersji 5.7 ?

 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder XE7 Win32/Win64!!!
 • Wsparcie dla VCL Premium Style Pack dostępnego dla użytkowników RAD Studio XE7
 • Poprawiono buga: możliwy "stack overflow" przy zamykaniu DataSetu (tylko XE6)

Co nowego w wersji 5.61 ?

 • Wsparcie dla VCL Premium Style Pack dostępnego dla użytkowników RAD Studio XE6
 • Poprawione malowanie linii siatki danych dla Custom Styles w systemie Windows 8
 • Ulepszone malowanie wiersza SelectedRow dla kilku Custom Styles począwszy od XE2
 • Ulepszona obsługa myszki do wspólnego korzystania z kolumny CheckBoxa i dgMultiSelect

Co nowego w wersji 5.6 ?

 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder XE6 Win32/Win64!!!
 • Wsparcie dla nowych custom styles w XE6: Glossy, TabletDark

 • Dodano enumeratory do kilku klas komponentu TXDBGrid. Teraz można używać:
  for Bookmark in XDBGrid1.DataRows do
  for Bookmark in XDBGrid1.SelectedRows do
  for Bookmark in XDBGrid1.SelectedRows.OrAllRows do
  for Bookmark in XDBGrid1.SelectedRows.OrCurrent do
  for Column in XDBGrid1.Columns do
  for Column in XDBGrid1.SelectedCols do
  for Column in XDBGrid1.SelectedCols.OrAllCols do
  for Column in XDBGrid1.SelectedCols.OrCurrent do
  for Bookmark in XDBGrid1.Totals do
  for TotalValue in XDBGrid1.Columns[I].TotalValues do

 • Nowa opcja dgScrollRowsMode została dodana do właściwości OptionsExt
 • Ulepszono korzystanie z funkcji Shift-Click podczas selekcji wierszy grida
 • Ulepszono korzystanie z kółek myszy przy wciśniętym klawiszu Shift lub Ctrl
 • Szerokość kolumn jest teraz automatycznie skalowana podczas skalowania grida
 • Zoptymalizowano szybkość przewijania grida przy dużej liczbie kolumn
 • Poprawiono buga: Opcja dgHotButtons mogła powodować AV przy zmianie DataSetu
 • Poprawiono buga: Opcja dgTitleHeaders zostawiała czarną linie przy CustomStyles
 • Poprawiono buga: X-DBGrid Designer mógł powodować AV przy innych pluginach w IDE

Nowa społeczność X-DBGrid

Nowa społeczność X-DBGrid

Nowa społeczność dla użytkowników komponentu X-DBGrid została stworzona na Google+. Wszyscy obecni i przyszli użytkownicy tego komponentu i Embarcadero Delphi są tu mile widziani.

Dołącz do Delphi X-DBGrid Component Community teraz.

Co nowego w wersji 5.5 ?

 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder XE5 Win32/Win64!!!
 • Właściwość ShowBlob akceptuje również pola typu ftWideMemo
 • Domyślną wartość dla właściwości EditMemo ustawiono na True
 • Poprawiono buga: Rozwiązano problem z białym tłem X-DBGrida (tylko dla RAD 2010)
 • Poprawiono buga: Rozwiązano problem w Designerze dla dużych czcionek ekranowych

Co nowego w wersji 5.4 ?

 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder XE4 Win32/Win64!!!
 • Wsparcie dla FireDAC (AnyDAC) przeniesione z modułu XDBGridsADD.pas do XDBGrids.pas
 • Wsparcie dla formatów *.gif, *.png w polach BLOB bez używania GraphicEx od wersji 2010
 • Nowe przełączniki: GIFIMAGE i PNGIMAGE zostały zdefiniowane w pliku Conditionals.pas
 • Ulepszone działanie opcji dgTitleWidthOff uwzględnia właściwość GridStyle.TitleColMargin
 • Poprawiono buga w InplaceEditor.CMMouseWheel podczas używania zdalnego pulpitu

Co nowego w wersji 5.32 ?

 • Wsparcie dla Windows 8 (nieobsługiwany domyślny FixedTheme został zmieniony)
 • Nowa opcja dgForceSystemTheme wymusza System Theme pod Windows Vista/7
 • Nowe funkcje w klasie TXDBGrid: IsSystemTheme, IsThemeTransparent

 • Nowa opcja dgForceCustomized wymusza stan csCustomized dla Columns (in run-time)

 • Nowe metody w klasie TXBookmarkList (SelectedRows): Save, Restore
 • Nowe metody w klasie TXColumnList (SelectedCols): Save, Restore
 • Nowe metody w klasie TXDBGrid: SaveSelection, RestoreSelection
 • Nowa opcja dgAutoKeepSelection utrzymuje selekcje podczas RefreshDataSet
 • Nowa opcja dgAutoKeepSelection utrzymuje selekcje podczas ChangeDataSetOrder
 • Nowe moduły XDBGridsADD/ADO/CDS/FIB.pas wspierają opcję dgAutoKeepSelection
 • Nowe funkcje w klasie TXDBGrid: KeepPosition, KeepSelection
 • Ulepszone malowanie zaznaczonych komórek w TXDBGrid (System Style)

Compatible with Delphi XE3 Compatible with C++Builder XE3 Compatible with RAD Studio XE3

Co nowego w wersji 5.31 ?

 • Pełne wspracie dla C++Builder XE3 Win64 (Update 1 jest wymagany)
 • Programy przykładowe używające BDE udostępniono dla RAD Studio XE3 Update 1
 • Nowa opcja dgScrollGridMode dodana do właściwości OptionsExt
 • Nowa opcja dgScrollPageMode dodana do właściwości OptionsExt

Co nowego w wersji 5.3 ?

 • Wsparcie dla nowej właściwości StyleElements wprowadzonej w RAD Studio XE3
 • Nowa właściwość StyleElements wprowadzona i wspierana również w RAD Studio XE2
 • Nowa właściwość SystemStyleElements dla Windows >= Vista (RAD Studio XE2, XE3)
 • Nowa funkcja IsSystemStyle do wykrywania nowego stylu (RAD Studio XE2, XE3)
 • Ulepszone malowanie stałych i/lub zaznaczonych komórek w TXDBGrid (System Style)
 • Ulepszone malowanie markerów sortowania i przycisków w TXDBGrid (System Style)
 • Ulepszone malowanie edytora TXPopupCalculator (System Style, Custom Styles)
 • Ulepszone korzystanie z edytora TXPopupCalendar dla Windows >= Vista
 • Usunięto ograniczenia dla używania checkboxów wraz z opcją dgAlwaysShowEditor
 • Dodano wsparcie dla ODAC (TOraQuery/TOraStoredProc) do pliku XDBGridsADD.pas

Nowy System Style
Nowy System Style
Uwaga. Nowy styl systemowy jest automatycznie stosowany dla Windows >= Vista. Wyłącz wszystkie elementy we właściwości SystemStyleElements, albo ustaw na False właściwość klasową TXDBGrid.SystemStyleEnabled, żeby zabronić używania nowego stylu systemowego.

Co nowego w wersji 5.2 ?

 • Nowe pakiety dla Delphi XE3 Win32/Win64 i C++Builder XE3!!!
 • Pełne wsparcie dla 8 nowych Custom Styles wprowadzonych w RAD Studio XE3!!!

Co nowego w wersji 5.11 ?

 • TXHintWindow wspiera Custom Styles (RAD Studio XE2)
 • TXHintWindow wspiera Themes dla Windows 7 (RAD Studio >= 2009)
 • TXDBGrid wspiera balloon hints (CustomHint) (RAD Studio >= 2009)
 • TXDBGrid ustawia ActiveRecord przed wywołaniem zdarzenia OnCellHint
 • Poprawiono buga dla operacji Wklej, gdy InplaceEditor ma EditMask (RAD Studio <= 2007)

 • Checkbox w obszarze Caption dla TXFGroupBox, TXFRadioGroup, TXFCheckGroup
 • Nowa klasa TXFGroupCheckBox z właściwościami: Action, Checked, Enabled, Visible
 • Nowy typ TXFCheckBoxAction dla właściwości Action (caNone, caDisable, caEnable)
 • Nowa właściwość CheckBox dla klas TXFGroupBox, TXFRadioGroup, TXFCheckGroup
 • Nowe zdarzenie OnCheckBoxChanged dla TXFGroupBox, TXFRadioGroup, TXFCheckGroup

Co nowego w wersji 5.1 ?

 • Pełne wsparcie dla Custom Styles we wszystkich komponentach (RAD Studio XE2)!!!

 • Przywrócono TXDBGrid.DoubleBuffered dla trybu right-to-left od 2007 (brak migotania)
 • Ulepszono rysowanie dla TXDBGrid.DataCol/RowLinesColor=clNone (gdy brak linii danych)
 • Nowa opcja dgMarkerClearAllowed w TXDBGridOptionExt
 • Nowa właściwość published TXDBGrid.DrawingOptions
 • Nowa właściwość published TXDBGrid.Gradient.ShadowFactor (luminancja gradientu)
 • Poprawiono buga w TXDBGrid.LinkActive, gdy potomek TXDBGrida tworzy własny DataSet
 • Poprawiono buga występującego podczas korzystania z TXDBGridSettings.DefaultSection
 • Poprawiono kilka drobniejszych bugów zauważonych w komponencie TXDBGrid

 • Nowa właściwość published TXDBNavigator.DrawingStyle (classic, gradient, themed)
 • Nowa właściwość published TXDBNavigator.ApplyTheme (themed buttons)
 • Nowa właściwość published TXDBNavigator.Kind (vertical navigator)
 • Nowa właściwość published TXDBNavigator.Gradient.ShadowFactor (luminancja)

 • Nowe podstawowe demo XDBGridDesign (z użyciem ClientDataSet i Custom Styles w XE2)
 • Nowe podstawowe demo XDBNavigators (z użyciem ClientDataSet i Custom Styles w XE2)
 • Odnowione demo XDBControls (z użyciem pionowego nawigatora dla każdej wersji Delphi)

 • Nowa publiczna funkcja StylesEnabled (RAD Studio XE2)
 • Nowa publiczna procedura klasowa TXFGradient.FillCanvas
 • Nowa publiczna funkcja klasowa TXFGradient.ShadowColor
 • Nowa właściwość published TXFGradient.ShadowFactor
 • Rozszerzona i ulepszona metoda TXFGradient.FillCell

 • Nowa właściwość published DrawingStyle dla TXFButton, TXFBitBtn, TXFSpeedButton
 • Nowa właściwość published ApplyTheme dla TXFButton, TXFBitBtn, TXFSpeedButton
 • Nowa właściwość Gradient.ShadowFactor dla TXFButton, TXFBitBtn, TXFSpeedButton

 • Nowa właściwość published TXFPanel.ShowCaption
 • Nowa właściwość published TXFGroupBox.PartialBackground
 • Nowa właściwość published TXFRadioGroup.PartialBackground
 • Nowa właściwość published TXFCheckGroup.PartialBackground
 • Nowa właściwość published TXDBRadioGroup.PartialBackground

 • Odnowione demo XFButtons (z użyciem gradientowych przycisków i Custom Styles w XE2)
 • Odnowione demo XFButtons (z użyciem gradientowych przycisków pod Windows Themes)
 • Odnowione demo XFControls (z użyciem właściwości PartialBackground)

Custom Gradient Style
Custom Gradient Style
Custom Themed Style
Custom Themed Style

Co nowego w wersji 5.01 ?

 • Poprawiono Columns Editor dla TXDBGrid żeby móc usuwać również odziedziczone kolumny
 • Poprawiono AV występujące czasem po użyciu Glyph.LoadFromFile/LoadFromResourceName
 • Dodano wsparcie dla PostgresDAC (TPSQLQuery/TPSQLMacroQuery) - plik XDBGridsADD.pas

Co nowego w wersji 5.0 ?

 • Nowe pakiety dla Delphi XE2 Win32/Win64 i C++Builder XE2!!!
 • Przeprojektowano i ulepszono wszystkie pakiety design-time!!!
 • Wprowadzono nowy X-DBGrid Designer instalowany w IDE!!!
 • Rozbudowano system kolumn lookup definiowanych w TXDBGrid
 • Nowa właściwość TXColumn.LookupColumn (read only)
 • Nowa właściwość TXColumn.LookupResultField, KeyField
 • Nowa opcja loAllowAdjustOrder w TXColumn.ListOptions
 • Nowa właściwość TXDBGrid.DrawingStyle jest teraz głównym przełącznikiem stylu
 • Nowa właściwość TXDBGrid.Gradient.Cells dla gradientowego stylu komórek danych
 • Nowa właściwość TXColumn.CheckBoxThemed dla gradientowego i klasycznego stylu
 • TXDBGridSettings.SetLayout zoptymalizowano pod kątem gridów z wieloma kolumnami
 • Zastąpiono typ WideString przez (Unicode)String wszędzie gdzie to było możliwe
 • Ulepszono i zunifikowano kod żródłowy między różnymi wersjami środowiska
 • Parę innych ulepszeń i poprawionych kilka drobnych bugów
 • Nowy program przykładowy XDBGridLookup


Co było nowego w wersji 4 ?

Co nowego w wersji 4.4 ?

 • Nowy pakiet dla RAD Studio XE (Delphi XE, C++Builder XE)!!!
 • Nowe zdarzenie OnCellDblClick dla komponentu TXDBGrid

Miło mi poinformować, że pakiety X-DBGrid Component 4.4 i X-Files Components 4.4 zostały również wydane na Embarcadero RAD Studio XE Partner DVD.

Co nowego w wersji 4.33 ?

 • Nowa właściwość CharCase używana podczas edycji kolumn grida
 • Wsparcie dla pól typu ftWideMemo w komponencie TXDBGrid
 • Wsparcie dla chińskiego Unicode dla właściwości WordWrap

Co nowego w wersji 4.32 ?

 • Poprawiono buga (czarna komórka) dla CheckBoxa (niektóre wersje Delphi/C++Builder)

Co nowego w wersji 4.31 ?

 • Nowa domyślna właściwość ColumnNames, żeby móc stosować zapis XDBGrid1['CustNo']
 • Nowe funkcje: OrderFieldsToIndexFields, IndexFieldsToOrderFields
 • Rozszerzona deklaracja dla RegisterChangeOrder, ChangeIndexFields, CurrentIndexFields
 • Dodano wsparcie dla AnyDAC 1.x (TADTable/TADQuery/TADClientDataSet) XDBGridsADD.pas
 • Dodano wsparcie dla AnyDAC 2.x (TADTable/TADQuery/TADMemTable) do XDBGridsADD.pas
 • Dodano wsparcie dla UniDAC (TUniTable/TUniQuery) do pliku XDBGridsADD.pas
 • Poprawiono istotny bug 'Cannot perform this operation on a closed dataset'
 • BiDiMode = bdRightToLeft wymusza DoubleBuffered = False (dla RAD 2007/2009/2010)
 • Poprawiono buga podczas mouse scrolling przy BiDiMode = bdRightToLeft
 • Poprawiono kilka innych drobnych bugów

Co nowego w wersji 4.3 ?

 • Nowy system MultiSelekcji rozszerza wszystkie istniejące funkcje myszki i klawiatury!!!
 • Nowe MultiSelectOptions roszerzają opcję dgMultiSelect dla wierszy, kolumn i komórek
 • Nowa właściwość MultiSelect podaje typ bieżącej multiselekcji wybrany przez użytkownika
 • Nowe właściwości multiselekcji: MultiSelected, RowsSelected, ColsSelected
 • Nowa lista kolumn SelectedCols: TXColumnList (podobna do istniejącej listy SelectedRows)
 • Nowe zdarzenia multiselekcji: OnSelectedColsChanged, OnSelectionChanged
 • Nowe właściwości read-only: RowsSelection, ColsSelection, RowsChanged, ColsChanged
 • Nowa metoda CopyToClipboard kopiuje zaznaczone komórki do Clipboard (użyj Ctrl+C)
 • Nowa metoda pętli ForEachDataCell do iteracji po wszystkich/zaznaczonych komórkach

 • Nowa właściwość OptionsExt do wyszczególnienia różnych nowych opcji dla grida
 • Nowa opcja dgMouseScrolling do przewijania danych przy wciśniętym przycisku myszy!!!
 • Nowa opcja dgMouseTracking do śledzenia komórki, nad którą przesuwa się kursor myszy
 • Nowa opcja listy loAutoComplete wprowadza funkcjonalność AutoComplete dla kolumny!!!
 • Nowa opcja listy loAutoCloseEditor zamyka edytor po wybraniu wartości z listy

 • Nowe funkcje AddAutoNumber i AddAutoSelect zdefiniowane w klasie TXDBGridColumns
 • Nowa opcja dgAutoNumberColumn do auto-tworzenia kolumny z właściwością AutoNumber
 • Nowa opcja dgAutoSelectColumn do auto-tworzenia kolumny z właściwością CheckBox
 • Nowa globalna stała i funkcja dla AutoNumber: DefAutoNumberFormat, AutoNumberStr
 • Nowe globalne stałe dla kolumny AutoNumber: DefAutoNumberTitle, DefAutoNumberWidth
 • Nowe globalne stałe dla kolumny AutoSelect: DefAutoSelectTitle, DefAutoSelectWidth

 • Nowa opcja dgGridStyleLists wprowadza nowy wizualny styl dla list lookup i pick!!!
 • Nowa opcja listy loShowGridListTitles pozwala pokazać tytuły kolumn dla list lookup
 • Nowa opcja listy loAllowChangeOrder pozwala zmieniać sortowanie na listach lookup
 • Nowa opcja listy loAllowColumnResize pozwala zmianiać szerokość kolumn w listach lookup
 • Nowa opcja listy loAllowColumnMoving pozwala zmieniać kolejność kolumn w listach lookup
 • Nowa opcja listy loExpandFirstColumn pozwala tworzyć rozwijane (expandable) listy lookup
 • Nowa opcja listy loFirstColumnExpanded pozwala opuszczać listy lookup już rozwinięte
 • Nowe właściwości published dla kolumny: LookupListTitles, LookupListWidths
 • Nowe zdarzenia dla grida: OnListDropDown, OnListCloseUp do dostowania list drop-down
 • Automatycznie dobierana wysokość/szerokość list dla DropDownRows/DropDownWidth=0
 • Nowa globalne stałe dla list typu drop-down: MaxDropDownRows, MaxDropDownWidth
 • Nowe globalne opcje dla list typu drop-down: ListDropDownDelay, ListMouseTracking

 • Nowe opcje dgAutoUpdateListItems i dgDelayUpdateListItems dla AutoLoadLists!!!
 • Nowa metoda i zdarzenie dla AutoLoadLists: UpdateListItems, OnListItemsUpdated
 • Nowa opcja pick listy poAutoLoadList zezwala na automatyczną aktualizację pick listy
 • Nowa opcja pick listy poAppendToList pozwala uzupełniać design-time'ową zawartość listy
 • Nowa opcja pick listy poFormatPickText pozwala formatować elementy list PickText i PickList
 • Nowa opcja pick listy poFormatListOnly pozwala formatować elementy tylko rozwiniętej listy
 • Nowa opcja pick listy poSortedByText określa listę porządkową dla metody LoadPickText
 • Nowe uniwersalne metody LoadPickList/LoadPickText do zapełniania list PickList/PickText
 • Nowa właściwość PickTextFormat do przechowania formatu dla elementów listy PickText
 • Nowa globalna stała DefPickTextFormat przechowująca domyślny format dla listy PickText

 • Nowa właściwość SelectedColumn (podobna do SelectedIndex, SelectedField)
 • Nowe właściwości: DataColLineColor, DataRowLineColor, FixedLineColor, HighlightText
 • Dodano wsparcie dla MyQuery/MyTable do pliku XDBGridsADD.pas (MyDAC Software)
 • Ulepszono tworzenie bitmap dla markerów sortowania (optymalizacja szybkości działania)
 • Ulepszony plik DCCXDBGridXXX.bat/DCCXFilesXXX.bat sam instaluje skompilowany pakiet
 • Uaktualniono pliki VCLXFilesXXX.dpk zawierające nazwy ostatnich pakietów QuickReport
 • Uaktualniono pliki Conditionals.pas z przełącznikami dla ostatnich pakietów QuickReport
 • Uaktualniono przykłady XDBGridDemo1/XFilesDemo1 do testowania nowych funkcjonalności
 • Uaktualniono Developer's Guide i system pomocy kontekstowej (dodano ponad 100 haseł)

Delphi 2010 Compatible C++Builder 2010 Compatible RAD Studio 2010 Compatible

Co nowego w wersji 4.23 ?

 • Pakiet dla Delphi 2010 Win32 & C++Builder 2010!!!

Miło mi poinformować, że pakiety X-DBGrid Component 4.23 i X-Files Components 4.23 zostały również wydane na Embarcadero RAD Studio 2010 Partner DVD.

Embarcadero Delphi 2010 Partner DVD Embarcadero C++Builder 2010 Partner DVD

Co nowego w wersji 4.22 ?

 • Dołączono Developer's Guide w formacie PDF nadający się do druku (227 stron)!!!
 • TXQRGrid jest gotowy do współpracy z QuickReport 5.0x dla Delphi 2009
 • Ulepszony Kalkulator dopasowany do rozmiaru i stylu czcionki w InplaceEditor
 • Ulepszony Kalendarz dopasowany do rozmiaru i stylu czcionki w InplaceEditor
 • Ulepszone działanie opcji dgExtendedSelect podczas Shift+Click
 • Ulepszone property Format dla TXColumnTotalValue
 • Ulepszone malowanie StripeColor dla BlankRow
 • Ulepszona nawigacja klawiszem Tab dla dgAlwaysShowEditor z listami loAutoDropDown
 • Wprowadzono obsługę kółek myszy dla DataList i PickList
 • Wsparcie dla FIBPlus: dodano do XDBGridsADD.pas i XDBGridsCDS.pas
 • Wsparcie dla FIBPlus: nowy plik XDBGridsFIB.pas dla TpFIBDataSet (sortowanie lokalne)
 • Poprawiono malowanie kolumn z CheckBox dla pustych DataSet
 • Poprawiono malowanie kolumn z AutoNumber dla pustych DataSet
 • Poprawiono działanie przycisków, gdy roColumnMoving nie jest włączone w ResizeOptions
 • Poprawiono funkcję MouseCoord dla kolumn Expanded, gdy tytuły kolumn nie są widoczne
 • Poprawiono opcję dgSelectedAutoHidden, gdy dgRowSelect jest włączone w Options
 • Poprawiono opcję dgSelectedAutoHidden, gdy dgDelaySelectedRows nie jest włączone
 • Unifikacja kodu źródłowego, poprawiono kilka innych drobnych bugów

Co nowego w wersji 4.21 ?

 • Pakiet dla Delphi 2009 Win32 & C++Builder 2009 z Update 1 & Update 2!!!
 • Poprawiono kilka drobnych bugów

Miło mi poinformować, że pakiety X-DBGrid Component 4.21 i X-Files Components 4.21 zostały również wydane na CodeGear Delphi and C++Builder 2009 Partner DVD.

CodeGear Delphi 2009 Partner DVD CodeGear C++Builder 2009 Partner DVD

Co nowego w wersji 4.2 ?

 • Pakiet dla Delphi 2009 Win32 i C++Builder 2009 z obsługą Unicode!!!
 • Poprawiono kilka drobnych bugów

Co nowego w wersji 4.12 ?

 • Pakiet dla Delphi 2007 for .NET jest już dostępny!!!
 • Pakiet dla Delphi 2007 Win32 & C++Builder 2007 z Update 3!!!

Uwaga. Do zainstalowania wersji 4.12 jest wymagany Update 3 dla Delphi/C++Builder 2007.

Miło mi poinformować, że pakiety X-DBGrid Component 4.12 i X-Files Components 4.12 przeszły pomyślnie testy kwalifikacyjne i zostały wydane na CodeGear RAD Studio 2007 Partner DVD.

CodeGear Delphi 2007 Partner DVD CodeGear C++Builder 2007 Partner DVD

Co nowego w wersji 4.11 ?

 • Pakiet dla C++Builder 2007 jest już dostępny!!!

 • Wsparcie dla MBCS WordWrap i Ellipsis (FarEast)
 • Wsparcie dla podsumowań na liczbach typu BCD
 • Nowe programy demonstracyjne dla ADO i IBX
 • Optymalizacja kodu, poprawionych kilka bugów

Miło mi poinformować, że pakiety X-DBGrid Component 4.11 i X-Files Components 4.11 przeszły pomyślnie testy kwalifikacyjne i zostały wydane na CodeGear C++Builder 2007 Partner CD.

Co nowego w wersji 4.1 ?

 • Pakiet dla Delphi 2007 for Win32 jest już dostępny!!!
 • Wsparcie dla Windows Vista themes jest już dostępne!!!

 • Automatyczny numer porządkowy (dgAutoUpdateSequence, dgDelayUpdateSequence)
 • Automatycznie zmieniany porządek sortowania we wszystkich standardowych rodzajach DataSet (ADO, BDE, CDS, DBX, IBX) (dgLoadCurrentOrder, dgAutoUpdateOrder)
 • Procedura RegisterChangeOrder do rejestracji innych typowych DataSetów
 • Procedura RegisterCustomChangeOrder do rejestracji innych specyficznych DataSetów
 • Dodatkowe moduły XDBGridsADD, XDBGridsADO, XDBGridsCDS do rejestracji klas/metod
 • Uniwersalne metody zmiany sortowania: ChangeDataSetOrder, SetupCurrentOrder

 • Zintegrowane podsumowania (dgTotalHeader, dgTotalValues, dgTotalFields, dgTotalFooter)
 • Automatycznie wyliczane podsumowania (dgAutoUpdateTotals, dgDelayUpdateTotals)
 • Podsumowania dla całego DataSet i/lub dla zaznaczonych wierszy (SelectedRows)
  (dgCalcWholeDataSet, dgCalcSelectedRows, dgDelaySelectedRows, dgCalcInvisibleRows)
 • Automatycznie ukrywane wiersze podsumowań dla SelectedRows (dgSelectedAutoHidden)
 • Dynamiczne wiersze podsumowań dla Totals.DataSource (dla zapytania SQL z GROUP BY)
 • Wiele wariantów wyglądu komórek podsumowań (dgTotalColLines, dgTotalDataBoxOnly,
  dgTotalHeaderBox, dgTotalValuesBox, dgTotalFieldsBox, dgTotalFooterBox)
 • Wygląd komórek podsumowań dopasowany do FixedStyle i FixedTheme (Totals.BoxStyle)
 • Nowe klasy dla podsumowań: TXColumnTotal, TXColumnTotalValue, TXDBGridTotals
 • Dostępne rodzaje wyników (TotalResult): trCaption, trDataField, trTotalField, trCalcValue
 • Dostępne funkcje: cvSum, cvAvg, cvCount, cvMax, cvMin, cvFirst, cvLast, cvUnique, cvCustom
 • Możliwość sumowania i formatowania wyników dla dowolnego typu danych (Format)
 • Nowe zdarzenia powiadamiania: OnSelectedRowsChanged, OnSequenceUpdated,
  OnOrderUpdated, OnTotalsUpdated, OnTotalClick, OnTotalCalcQuery, OnTotalCalcValue

 • Wprowadzono Captions do XDBNavigatora (ShowCaptions, Layout, Margin, Spacing)
 • Nowe demo XDBGridTest do numeru porządkowego, zmiany sortowania i podsumowań
 • Wiele innych rozszerzeń i usprawnień, poprawionych kilka bugów
 • Zaktualizowany plik pomocy kontekstowej

Miło mi poinformować, że pakiety X-DBGrid Component 4.1 i X-Files Components 4.1 przeszły pomyślnie testy kwalifikacyjne i zostały wydane na CodeGear Delphi 2007 Partner DVD.

Turbo Professional Compatibility

 • Wszystkie pakiety dla BDS 2006 są zgodne z odpowiednimi wersjami Turbo Professional
 • Samodzielna rekompilacja pakietów lub programów przykładowych przy użyciu plików *.bat wymaga pobrania od Borlanda pliku dcc32.exe/dccil.exe (command line compiler), którego brak w Turbo Professional

Zgodne z Turbo Delphi Professional Zgodne z Turbo Delphi for .NET Professional Zgodne z Turbo C++ Professional

Co nowego w wersji 4.0 ?

 • Wspólne pakiety dla Delphi i C++Builder (każdy zawiera 11 wersji komponentów)
 • Ulepszono instalator (mnie niż 4 MB) - używa bardziej wydajnego kompresora plików

 • Wprowadzono właściwość Gradient - nowy styl dla wszystkich komponentów wizualnych
 • Wprowadzono zestaw właściwości i opcji do wyboru gradientowego stylu rysowania
 • Wprowadzono zestaw właściwości, metod i zdarzeń do implementacji stylu gradientowego

 • Nowe klasy: TXFGradient, TXFGradientButton, TXFGradientBackground, TXFGradientProgress
 • Nowe gradientowe przyciski: TXFButton, TXFBitBtn, TXFSpeedButton, TXFUpDown
 • Nowe gradientowe panele: TXFGroupBox, TXFRadioGroup, TXFCheckGroup, TXFPanel
 • Nowe transparentne kontrolki: TXFLabel, TXFStaticText, TXFCheckBox, TXFRadioButton
 • Nowe gradientowe kontrolki: TXFStatusBar, TXFTrackBar, TXFProgressBar
 • Nowe kontrolki db-aware: TXDBNavigator, TXDBText, TXDBCheckBox, TXDBRadioGroup

 • Wprowadzono obsługę właściwości ParentBackground dla klasycznego Windows (nie XP)
 • Wprowadzono Windows XP Themes pod Delphi/C++Builder 5 & 6 dla wszystkich kontrolek
 • Wprowadzono dodatkowe style Windows XP do nawigatora (property FineTheme)
 • Wprowadzono nowe obramowania przycisków w klasycznym Windows (property Fine)
 • Wprowadzono funkcjonalność "hot button" dla przycisków w klasycznym Windows
 • Wyeliminowano migotanie widoczne w standardowych kontrolkach podczas operacji Resize
 • Wyeliminowano bugi napotkane w standardowych kontrolkach

 • Nowe programy demo: 5 nowych przykładów prezentujących wygląd i funkcjonalność
 • Zaktualizowany plik pomocy kontekstowej zawiera teraz ponad 750 tematów


Co było nowego w wersji 3 ?

Co nowego w wersji 3.63 ?

 • Obsługa nazw pól w tabelach danych typu WideString dla Delphi/C++Builder 2006 Win32
 • Dodatkowe klawisze selekcji dla dgExtendedSelect (Home, End, PgUp, PgDn, Ctrl+A)
 • Nowa opcja loAutoTodayClose w ListOptions
 • Poprawiono kilka drobnych bugów

Co nowego w wersji 3.62 ?

 • Pakiet dla Borland Developer Studio 2006 jest już dostępny !!!
 • Wsparcie dla Delphi 2006 (Win32 i .NET) i C++Builder 2006

 • Kod źródłowy komponentu TXQRGrid dla Delphi 8 for .NET, Delphi 2005 Win32 & .NET
  i Borland Developer Studio 2006 jest już dostępny (tylko w wersji Professional)

Borland Developer Studio 2006 Partner DVD

Miło mi poinformować, że pakiet X-DBGrid Component 3.6 przeszedł pomyślnie wszystkie testy kwalifikacyjne i został wydany przez Borlanda na Borland Developer Studio 2006 Partner DVD.

Co nowego w wersji 3.6 ?

 • Wprowadzono nową klasę TXDBGridSettings i właściwość Settings
 • Obsługa zapisu i odczytu rozkładu kolumn do/z pliku ini
 • Obsługa zapisu i odczytu rozkładu kolumn do/z rejestru
 • Obsługa zapisu i odczytu rozkładu kolumn do/z strumienia
 • Obsługa zapisu i odczytu rozkładu kolumn do/z łańcucha znaków
 • Główne opcje ustawień: soLoadLayout, soSaveLayout, soUserSettings
 • Pozostałe opcje ustawień: soOrderFields, soLinesCount, soStretchMode
 • Obsługa zapisu i odczytu dodatkowych właściwości (OnLayout)
 • Poprawiono kilka drobnych bugów

Co nowego w wersji 3.5 ?

 • Wprowadzono rozwijany kalkulator do edycji pól numerycznych (cbsCalculator)
 • Wprowadzono rozwijany kalendarz dla pól typu Date & DateTime (cbsCalendar)
  z (loShowToday, loShowTodayCircle, loShowWeekNumbers, OnCalcBoldDays)
 • Wprowadzona rozwijana lista danych dla dowolnych pól (LookupDataSet, LookupKeyField)
 • Ulepszona rozwijana lista danych dla pól typu lookup (LookupListFields)
 • Obsługa wyświetalnia *.ico, *.wmf, *.emf, *.jpg w TXDBGrid (zapisnych w polach BLOB)
 • Obsługa wyświetalnia *.ico, *.wmf, *.emf, *.jpg w TDBImage (TXGraphicField)
 • Obsługa wyświetalnia *.png, *.gif, *.tif, etc. - tylko w wersji Professional
 • Ulepszona obsługa graficznych pól BLOB (TXBlobField, TXGraphicField)

 • Możliwość dopasowania szerokości strony drukarki (roAutoCalcPageWidth)
 • Możliwość drukowanie niewidocznych kolumn grida (roPrintHiddenColumns)

Co nowego w wersji 3.4 ?

 • Pakiet dla Delphi 2005 (.NET i Win32) jest już dostępny !!!
 • Obsługa kolorów dla bieżącej komórki w gridzie (SelectCellColor)
 • Dostępne zdarzenia dla kółek myszki (OnMouseWheelDown, OnMouseWheelUp)
 • Drobne zmiany w kodzie źródłowym dla unifikacji wszystkich wersji

Miło mi poinformować, że pakiet X-DBGrid Component 3.4 przeszedł pomyślnie wszystkie testy kwalifikacyjne i został wydany przez Borlanda na Borland Delphi Partner CD dostarczanym razem z Delphi 2005.

Co nowego w wersji 3.3 ?

 • Obsługa płaskich scrollbarów (FlatSBMode, ScrollProp) !!!
 • Ulepszone działanie scrollbarów (AutoHidden, Color, Style, ThumbBar)
 • Obsługa rozwijania/zwijania kolumn dowolnego typu (ExpandCols) !!!
 • Ulepszone działanie przycisku rozwijania (ExpandStyle, cesDropDown, cesDropDownMenu)
 • Ulepszony wygląd checkboxów dopasowany do FixedStyle (CheckBoxStyle, CheckBoxKind)
 • Ulepszony wygląd markerów dopasowany do FixedStyle (MarkerStyle, MarkerTransparent)
 • Ulepszony wygląd hot buttonów dopasowany do FixedStyle (HotButtons) !!!
 • Ulepszony wygląd obramowań grida dopasowany do FixedStyle (Ctl3DAuto)
 • Ulepszony wygląd obramowań list dopasowany do FixedStyle (ListBorder)
 • Ulepszony wygląd focused cell w gridzie (FocusRect)
 • Poprawiony wygląd fixed cells dla BiDiMode = RightToLeft
 • Ulepszone działanie edit ButtonStyle (cbsDropDown, cbsDropDownMenu)
 • Poprawiony wygląd edit ButtonStyle dopasowany do scrollbarów
 • Poprawione działanie drop-down list (DropDownMenu, DropDownWidth)
 • Obsługa kolorów dla edytora i drop-down list (EditorColor)
 • Obsługa kolorów dla wierszy malowanych w paski (StripeColor)
 • Obsługa kolorów dla zaznaczonych wierszy grida (SelectionColor)
 • Obsługa kolorów dla bieżącego wiersza w gridzie (SelectRowColor)
 • Ulepszona obsługa kółek myszki (WheelScrollRows)
 • Ulepszone wybieranie wierszy w gridzie (Position, GotoPosition, DataRowCount)
 • Ulepszona zmiana rozmiaru kolumn (ResizeOptions, roOptimalWidth, roDefaultWidth)
 • Dostępny wybór między szybkością i jakością malowania grida (DoubleBuffered)
 • Rozszerzona lista znaczników indicatora
 • Poprawiona obsługa opcji dgAlwaysShowEditor
 • Nowe opcje kolumny dla dialogu TXDBColumnsDialog (DialogOptions)

 • Nowe opcje reportu dla dialogu TXDBPrintColumnsDialog (DialogOptions)
 • Obsługa zapisu raportu do pliku w wielu formatach (SaveToFile)
 • Obsługa kolorów dla wierszy malowanych w paski przez TXQRGrid (StripeColor)
 • Obsługa dialogu ustawień drukarki (PrinterSetup, roPreparePrinterSetup)
 • Obsługa ustawień drukarki (roKeepPrinterSetup, roKeepDesignPrinterSetup)
 • Obsługa ustawień podglądu (PreviewSettings)
 • Wiele, wiele innych drobnych ulepszeń i rozszerzeń ...

Co nowego w wersji 3.2 ?

 • Pakiet dla Delphi 8 for .NET jest już dostępny !!!
 • Drobne zmiany w kodzie źródłowym w celu unifikacji
 • Dodano przykład dla trybu RightToLeft do Demo1
 • Ulepszono obsługę trybu RightToLeft (BiDiMode)
 • Ulepszono obsługę pól ADT w raporcie (TXQRGrid)
 • Poprawiono buga w obsłudze PopupMenu (TXDBGrid)

Co nowego w wersji 3.1 ?

 • Obsługa pionowego wyrównywania tekstu dla komórek XQRGrida (roAllowVAlignment)
 • Autodopasowanie wysokości wiersza dla wszystkich/wybranych kolumn (AutoRowHeight)
 • Autodopasowanie wysokości wiersza dla pionowych wstęg raportu (roMultiPartRowHeight)
 • Możliwość powtarzania kolumn Fixed na każdej pionowej wstędze raportu (FixedCols)

Co nowego w wersji 3.0 ?

 • Pakiet dla C++Buildera 5 i 6 jest już dostępny
 • Pakiet dla Delphi 3 i 4 nie jest już dostępny
 • 100% zgodność między kodem Delphi i C++Buildera
 • Wprowadzono w pełni automatyczny instalator/deinstalator

 • Obsługa stylów Windows XP (IsGridThemed, FixedTheme, dgHotButtons)
 • Nowe odstępy w gridzie: Standard, XPStyle lub definiowany (GridStyle, VisualStyle)
 • Proporcjonalny scrolling dla dowolnego DataSet, nawet filtrowanego (dgForceSequence)
 • Obsługa trackingu dla poziomego i pionowego scrollbara (dgThumbTracking)
 • AutoNumber dla dowolnego DataSet, nawet filtrowanego (AutoNumber, RecNumber)
 • Wiele drobnych zmian i rozszerzeń dla ulepszenia wykonywanego kodu

 • SaveReport potrafi teraz zapisać raport jako plik *.pas lub *.cpp
 • Raport może być teraz automatycznie przygotowywany (PrepareNeeded, AfterPrepare)
 • TXQRGrid obsługuje autonumerację (AutoNumber, RecordNumber, itp.)
 • Nowe rodzaje SysData dostępne w TXQRGrid (rdPageNoPerCount, ipt.)

 • Nowe komponenty TXDBColumnsDialog, TXDBPrintColumnsDialog

Idź na początek tej strony


Copyright © 1999-2019 X-Files Software
X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport